Haga "clic" sobre las fotos para ampliarlas


 

Rubillón es un núcleo de población, que junto con Acebedo y Liñares forma parte de la parroquia de Baiste, del Aymto. de Avión, de la Comarca de O Ribeiro y de la Provincia de Ourense.

 
 
Rubillón en 1950 contaba con 225 habitantes, dedicados a la agricultura y a la ganadería, pero su escasa rentabilidad motiva la tendencia a una emigración progresiva a México preferentemente, y a partir de 1960 algunos se dirijen hacia Centroeuropa.

Rubillón en la actualidad, su censo oficial es de 79 habitantes el año 2004, que residen en Vigo, Pontevedra y Carballino, quedando tan solo una docena durante el invierno. Su población en verano puede alcanzar los 200 habitantes, como consecuencia del turismo anual de sus propios emigrados.


Rubillón se sitúa en la falda de la Sierra del Suido, a unos 550 m. de altura y a una distancia de 14 Kms. de la capital del municipio, a 60 de Ourense y a 85 Kms. de Vigo, por Beariz, Soutelo de Montes y Pontevedra.

     

XUNTA DIRECTIVA DA ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE RUBILLÓN

Fins da Asociación

     

 

1.- Constituir a ASOCIACIÓN DE VECINOS DE RUBILLÓN (Avión), co seu domicilio no Centro Socio-Cultural de Rubillón s/n, sendo os seus fins principais:


a) Detectar, estudiar e xestionar os principias problemas e necesidades relacionados cos asociados, que poden ser:


- Hixiénicos, promoción do ensino, da cultura, do deporte, de control e colaboración urbanística.


- Conservación e depósito de auga as vivendas e regadío, apertura, limpeza e asfaltados dos camiños e rúas, vixilancia da administración de montes de man común de Rubillón.


- Defensa dos direitos e búsqueda da unidade, das reunións e comidas veciñais; promoción e mellora das festas patronais.


- Promover as xestións pertinentes diante dos organismos públicos (Concello, Deputación, Comunidade Autónoma e outos), así como diante de Asocicións, sexan de natureza pública ou privada para defensa da calidade de vida dos veciños.

 

b) Apoyar a defensa individual e colectiva dos asociados en actividades públicas diante dos organismos competentes.


c) Acadar o tipo de asesoramento conveniente para lograr os fins mencionados e explicar os acordos que procedan.


d) Crear unha comisión mediadora que actúe de xeito conciliatorio en calquera diferencia en relación a convivencia dos vecinos, tanto por motivos de conducta, propiedade, servidumes ou calquera outra discrepancia que se expoña e teña solución pola vía da negociación e o diálogo, sempre que sexa solicitado por escrito por algunha das partes, na secretaría da entidade.


e) Os fins da entidade non terán intencionalidade política.


2.- Consesua-los Estatutos polos que se vai rexe-la Asociación, lidos e aprobados pola unanimidade dos asistentes


3.- Elixi-lo Órgano de Goberno da Asociación, ó que se lle faculta para a tramitación da inscrición da Asociación no rexistro correspondente da Asociacións.

       

Centro Social

Centro Social 1

Centro Social 2

Centro Soacial 3

       

 

O Goberno Provisional da “Asociación de Vecinos de Rubillón” e a sua Aprobación

quedou composto polas seguintes persoas:


Presidente D. MANUEL PÉREZ SIXTO


Vicepresidente: D. MANUEL MARTINEZ AMARO


Secretario: D. JAIME IGLESIAS CENDÓN


Tesoureiro: D. MANUEL CARREIRO JUSTO


Vocales: 1º.- D. BENITO MARTINEZ JUSTO 2º.- D. JAIME ESTÉVEZ OGANDO 3º.- D. MANUEL IGLESIAS CENDÓN 4º.- D. VALERIANO CERDEIRA CANDEDO


Adjuntos: D. MANUEL MERELLES OGANDO D. CELSO AMARO MERELLES D. ÁLVARO GUERRA LÓPEZ D. BENITO GULÍAS OGANDO


Coa data do 13 de outubro de 2004 a Delegación Provincial de Ourense (Consellería de Xustiza da Xunta de Galicia), despois de visa-los Estatutos da ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE RUBILLÓN (avión), resolve dispoñe-la súa inscrición provisional (definitiva os tres meses se non hai incompatibilidade no rexistro nacional), ós sos efectos de publicidade previstos no art. 22 da Constitución, correspóndelle o número 2004/007835-1 (OU) neste rexistro Provincial de Asociacións.


Os Estatutos consideran veciños de Rubillón, non só os que nacemos alí, senón os que ten vivenda familiar, pero como a maioría residimos durante o inverno fora do pobo de Rubillón, so enviamos esta información os membros da Xunta Directiva para dar a conocer os fins e a aprobación da Asociación, pensando que no mes de Xuño o Xullo do 2005 convoca-la Asamblea Xeral para dar información dos Estatutos, a inscrición na Asociación dos veciños, estudiar as actuacións prioritarias, etc.


Un abrazo dos amigos e veciños


Manuel Pérez Sixto, Jaime Iglesias Cendón y Manuel Carreiro Justo

 

 

Socios: Grupo Sindical de Rubillón 75

   

Socios: G. Sindical de Rubillón 75

     

 

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE RUBILLÓN


Comunicación os Veciños da aprobación dos estatutos


Rubillón, 6 de Novembro de 2004


Querido conveciño de Rubillón:


O día 9 de setembro do ano 2004 as 17.00 horas, despois de moitas entrevistas entre veciños para valorar os problemas sociais, previa convocatoria, reúnense cerca de 20 veciños no Centro Socio-Cultural de Rubillón, todos mayores de idade, que pola súa capacidade de obrar ACORDAN:


1.- Constituir a ASOCIACIÓN DE VECINOS DE RUBILLÓN (Avión), co seu domicilio no Centro Socio-Cultural de Rubillón s/n, sendo os seus fins principais:


a) Detectar, estudiar e xestionar os principias problemas e necesidades relacionados cos asociados, que poden ser: - Hixiénicos, promoción do ensino, da cultura, do deporte, de control e colaboración urbanística. - Conservación e depósito de auga as vivendas e regadío, apertura, limpeza e asfaltados dos camiños e rúas, vixilancia da administración de montes de man común de Rubillón. - Defensa dos direitos e búsqueda da unidade, das reunións e comidas veciñais; promoción e mellora das festas patronais. - Promover as xestións pertinentes diante dos organismos públicos (Concello, Deputación, Comunidade Autónoma e outos), así como diante de Asocicións, sexan de natureza pública ou privada para defensa da calidade de vida dos veciños.


b) Apoyar a defensa individual e colectiva dos asociados en actividades públicas diante dos organismos competentes.


c) Acadar o tipo de asesoramento conveniente para lograr os fins mencionados e explicar os acordos que procedan.


d) Crear unha comisión mediadora que actúe de xeito conciliatorio en calquera diferencia en relación a convivencia dos vecinos, tanto por motivos de conducta, propiedade, servidumes ou calquera outra discrepancia que se expoña e teña solución pola vía da negociación e o diálogo, sempre que sexa solicitado por escrito por algunha das partes, na secretaría da entidade.


e) Os fins da entidade non terán intencionalidade política.


2.- Consesua-los Estatutos polos que se vai rexe-la Asociación, lidos e aprobados pola unanimidade dos asistentes 3.- Elixi-lo Órgano de Goberno da Asociación, ó que se lle faculta para a tramitación da inscrición da Asociación no rexistro correspondente da Asociacións. O Goberno Provisional da “Asociación de Vecinos de Rubillón”, quedou composto polas seguintes persoas:


Presidente: D. MANUEL PÉREZ SIXTO


Vicepresidente: D. MANUEL MARTINEZ AMARO


Secretario: D. JAIME IGLESIAS CENDÓN


Tesoureiro: D. MANUEL CARREIRO JUSTO


Vocales:


1º.- D. BENITO MARTINEZ JUSTO


2º.- D. JAIME ESTÉVEZ OGANDO


3º.- D. MANUEL IGLESIAS CENDÓN


4º.- D. VALERIANO CERDEIRA CANDEDO


Adjuntos: D. MANUEL MERELLES OGANDO D. CELSO AMARO MERELLES D. ÁLVARO GUERRA LÓPEZ D. BENITO GULÍAS OGANDO


Coa data do 13 de outubro de 2004 a Delegación Provincial de Ourense (Consellería de Xustiza da Xunta de Galicia), despois de visa-los Estatutos da ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE RUBILLÓN (avión), resolve dispoñe-la súa inscrición provisional (definitiva os tres meses se non hai incompatibilidade no rexistro nacional), ós sos efectos de publicidade previstos no art. 22 da Constitución, correspóndelle o


número 2004/007835-1 (OU) neste rexistro Provincial de Asociacións.


Os Estatutos consideran veciños de Rubillón, non só os que nacemos alí, senón os que ten vivenda familiar, pero como a maioría residimos durante o inverno fora do pobo de Rubillón, so enviamos esta información os membros da Xunta Directiva para dar a coñecer os fins e a aprobación da Asociación, pensando que no mes de Xuño o Xullo do 2005 convoca-la Asamblea Xeral para dar información dos Estatutos, a inscrición na Asociación dos veciños, estudiar as actuacións prioritarias, etc.


Un abrazo dos amigos e veciños


Manuel Pérez Sixto


Jaime Iglesias Cendón


Manuel Carreiro Justo

     
 
     

Suido; Fonte 2. Carretera

Suido: Depósitos 1

Suido: Depósito B1

Suido; Depósito B2

       
 

RUBILLÓN.- “CENTRO SOCIO-CULTURAL”


RELACIÓN DE HABITANTES COLABORADORES POR BARRIOS


(vecinos independientes, matrimonios o jefes de clan familiar)


Para colaborar na Festa do Libramento e Guadalupe 2.004


1.- OS VIDOS (6)


Manuel Iglesias Cendón. Manuel Iglesias Perera, Rosana Iglesias Perera, Ana Elena Iglesias Perera, Jaime Iglesias Cendón, María Jesús Iglesias Bueno, Jaime López Merelles, Manuel Amaro Ramos, Manuel Amaro Amaro, Jaime Amaro Amaro, Manuel Martínez Justo, Mary Luz Martínez Martínez, Esther Martínez Martínez, Manuel Merelles Pérez, Hermosinda Sixto, Manuel Pérez Sixto, Carlos Pérez Amaro, Ana Pérez Amaro, María José Pérez Amaro, Herminda Pérez Sixto, (José Durán), Ofelia Pérez Sixto.


2.- CARRETERA DOADE (20)


Manuel Lameiro Prol, Evaristo Vázquez Cendón, José Manuel Vázquez Aguirre, Emilio Canteli Huesca (Mary Carmen Váquez), Valeriano Cerdeira Candedo, Jaime Carreiro Pérez, Severino Carreiro Antón, Lidia Carreiro, José Cortizo Cota, Jaime Cortizo Amaro, José Antonio Cortizo Amaro, Carlos Cortizo amaro, Jaime Estévez Ogando, María Aurea Estévez Justo, Antonio Estévez Justo, Enrique Merelles Candedo, ....Merelles Mirón, ...Merelles Mirón, Manuel Martínez Amaro, Andrés Martínez Amaro, José Manuel Martínez Amaro, María Esther Martínez Amaro, José Manuel Merelles Montes, Susana Merelles Candedo, Luis Merelles Candedo, Manuel Carreiro Justo.


Benilde Quireza Amaro, Manuel Montes Quireza, Lucita Montes Quireza, Manuel Cores Diz, María Cortizo Prol, Edelmiro Pino Domínguez, Carlos Prol Cortizo, Celia Cendón Amaro, Luis Portabales Cendón, Manuel Portabales Cendón, Carlos Portabales Cendón, María Lugo Baltar, Eliseo Lugo Baltar, Avelino Lugo Baltar, Avelino Lugo Lloréns, Eliseo Lugo Lloréns, Mary Carmen Lugo, María Vázquez Cendón, Maribel Cota Vázquez, Manolo Cota Vázquez, Manuel Vázquez Cendón, Antonio Vázquez Terrazo, Javier Vázquez Terrazo, Manuel Martínez Guerra, María Esther Martínez Lugo, Ana María Martínez Lugo, Maximino Pérez González, Edelmiro Pérez Merelles, Carlos Pérez Merelles, Manuel Merelles Ogando, María Martínez Fernández.


3.- OS LAMEIROS (5)


Manuel Cendón Amaro, Jaime Cota Martínez, Jaime Cota Cendón, Celso Amaro Merelles, Manuel Carreiro Sixto, María Carreiro Sixto, Alfredo Cañizo, Daniel Prol Justo, Donilia Candedo, Sole Merelles Candedo, Celso Merelles Candedo, Luis Merelles Candedo.


4.- O CAMIÑO DA PUZA (6)


Manuel Amaro Vázquez, Isolino Martínez Amaro, José Antonio Martínez Cortés, Manuel Martínez Cortés, Celia Amaro Amaro, Avelino Amaro Amaro, Manuel Amaro Cota, Isolino Amaro Cota, Pura Martínez Fernández, Valentín Amaro Amaro, Mª Esther Amaro Quireza, Manuel Pérez Prol, Angel González Pájaro.


5.- O CAMPO (9)


Alvaro Guerra López, Mary Pily Guerra Tizón (L.Miguel Sánchez), Herminda Ogando Cores, Pily Prieto Ogando, Manuel Prieto Ogando, Avelino Prieto Ogando, Pepe Amaro Merelles, Tito Amaro Merelles, Enma Amaro Merelles, Antonio Amaro Merelles, Evaristo Amaro Merelles, Celso Amaro Merelles, Marcelino Amaro Merelles, Raul Amaro Merelles, Sesita Carreiro Justo, Avelino Zabal Quireza, María Cortizo Pérez, María Díz Cendón, Antonio Estévez Diz, Manuel Diz Cendón, Benito Gulías Ogando, José Luis Gulías Merelles, Antonio Cores Diz.


6.- O QUINTEIRO (10)


Alfredo Estévez Díz, Aurea Amaro Amaro, Ana Quireza Amaro, Tomás Quireza Amaro, Avelino Amaro Lugo,...Quireza Amaro, Alicia Cores Diz, Amadeo Cores Diz, Rosa Prol Piñeiro, Antonio Franco Castro, Armando Mirón y Pura, Cecilia Amaro Amaro, Erundina Montes, Dolores Montes Piñeiro, Benito Martínez Justo, Javier Martínez Valiñas, Alberto Martínez Valiñas, José Martínez Justo, Fernando Martínez Senra, María Martínez Justo, Luis Martínez Cendón.


7.- OTROS VECINOS COLABORADORES


Manuel García Gallardo. Manuel Hermo Otero. Leticia y Rocío Cores. Pablo Iglesias Bueno. Manuel Mojón Verísimo. Eladio Montes Quireza.

     

Suido: Depósito A1

Suido: DepósitoB3

Centro: otra fuente al lado

Suido: DepósitoAB-Tuberías

       
       
       
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE RUBILLÓN (Avión)

Código de Identificación Fiscal: G32328650

Inscripción da Asociación: nº 2004/007835-1(OU)

DNI Presidente: 35.520.448 R

JUNTA DIRECTIVA


PRESIDENTE
Manuel Pérez Sixto


VICEPRESIDENTE
Manuel Martínez Amaro


SECRETARIO
Jaime Iglesias Cendón


TESORERO
Manuel Carreiro Justo


VOCALES
Benito Martínez Justo*
Jaime Estévez Ogando
Manuel Iglesias Cendón
Valeriano Cerdeira Candedo
*Representado


Rubillón, 1 de Julio de 2006


ACTA nº 1 / 2006


En Rubillón, siendo las veinte horas del día 9 de Agosto del año dos mil seis, se celebro la Asamblea Xeral Anual en el Centro Socio-Cultural de Rubillón (antiga casa-escuela), con la asistencia de mas de 20 vecinos, para tratar a seguinte,


0RDEN DEL DÍA


Punto 1.- Lectura del Acta del día 9 de Agosto de 2005 y su aprobación si procede.


El Secretario da lectura del Acta, que se aprueba por unanimidad.


Punto 2.- Agua de Rubillón: A Fonte do Toxo, Nuevos manantiales en el Suido, El Reglamento de la Traída del Suido, Evacuación de pozos negros...

 

Se analizan cada uno de los datos del agua que abastece Rubillón, haciendo referencia a la importancia y a la dificultad para conseguir la cantidad de agua suficiente para el uso doméstico, sobre todo durante el verano, cuando se abusa del riego de jardines sin el control necesario.


El Presidente Manuel Pérez Sixto, nos entrega un análisis organoléptico, químico y bacteriológico del agua de a Fonte do Toxo, con fecha del 27.6.2006 y el resultado es: de agua inodora e insípida, con Ph de 5,6, sin nitritos, ni amoníaco y sin colonias de coliformes y estreptococos fecales, con una calificación de: “Agua Potable”. Manuel Martínez nos indica que va hacer otro nuevo análisis en Madrid para mayor seguridad en la potabilidad.


El Secretario Jaime Iglesias, informa de la visita de hace un año al monte Suido acompañado de Carreiro, se han encontrado dos manantiales dignos de aprovechar para nuestra traída. También nos informa que existiendo un alcantarillado desde hace varios años, debía ser aprovechado o conectar, para evitar los riesgos de contaminación por los antiguos pozos negros.


El Tesorero Manuel Carreiro, nos informa de que hizo varias visitas al Suido con los constructores Luís y Aladino, para incorporar nuevos manantiales y mejorar los existentes con sus conduciones. Los presupuestos que incluyen material y mano de obra representan las siguientes cantidades:


Luís: 18.000 € + IVA


Aladino: 14.850 € + IVA


También mantiene contactos con el Alcalde y con el concejal Vázquez de Liñares, para la búsqueda de ayudas económicas para la traída.


El secretario lee el proyecto de Reglamento de la traída de Agua del Suido, que es aprobado sin votos en contra, a pesar de que en el art. 7 no se acepta la propuesta del Sr. Pepe Amaro Amaro de a Barronca, que pretendía que los vecinos que compongan la Comisión de aguas, fuesen independientes de la Junta Direstiva de la AVR. La propuesta de la Sra.. Carmen Pérez Mirón, en el art. 11, sin embargo, fué aceptada y por éllo se elimina la sanción de “dejar sin abastecimiento del agua durante 10 dias” al vecino que reincida en el incumplimiento del Reglamento de traída y se sustituye por “triplicar los 25 €” cada vez que sea reincidente por el mismo motivo.


Punto 3.- Información sobre la plantación y corte de pino en el Suido.


Manuel Martínez Amaro, Presidente de la Asociación de Montes, nos informa de que se hizo una nueva plantación de pinos en el Suido, que llega hasta la Picoña, Areado, Valocas, Cabeciña, Poutegal, con cortafuegos. También ha solicitado una “corta de pinos”


Punto 4.- Limpieza de fincas alrededor de la viviendas. Proyecto de cierre de fincas para pastizales. Asfaltado de O Quinteiro.


Jaime Iglesias, recuerda que con fecha del 20.6.04, el Aymto. de Avión nos envía un Bando y actualemente por Xunta, que obliga a los propietarios a la Limpieza de las fincas, ya que en caso de incendio serán responsables de los desperfectos que ocasionen.


El Carnicero de Doade propone a la AVR, que desea alquilar las fincas de cultivo del pueblo de Rubillón para pastizales, limpiándolas y cerrándolas para vacas. Al desconocer detalles los asistentes a la Reunión de AVR, delegan en la Junta directiva para obtener más información y en caso positivo negociar y hacer propuestas. Los resultados presentarlos en una próxima asamblea.


Carreiro en respuesta a algunas preguntas, nos habla de que esta pendiente de ayudas económicas para el asfaltado de una parte del Quinteiro, con independencia del cemento del camino Eira dos Lugos-Fonte do Toxo, ya realizado.


Punto 5.- Situación económica de la Asociación de Veciños de Rubillón. Posibles proyectos.


Carreiro nos informa de la situación económica de la AVR, en la cuenta de ahorros en Doade y es la siguiente:


Ingresos: 2.925´00 €

 

Gastos: 1.860´24 €. Estos se distribuyen así:


Limpieza de caminos en el pueblo para cementar.... 210´00 €
Limpieza del Suido para control de las mangueras.. 217´20
Aladino por cemento de O Quinteiro ......................1.200´00
“ escaleras.................................................................... 200´00
Fenosa, 28.3.2006 ......................................................... 10´49
Fenosa, 30.5.2006 ......................................................... 17´99
Comisión por mantenimiento CC .................................. 4´36


Punto 6.- Ruegos y preguntas.


Carreiro recuerda que para hacer reparaciones o mejoras en beneficio del pueblo de Rubillón es necesario dinero y que los Socios de la AVR, no se olviden de


pagar la cuota anual de 50 € o 25 €, (según las normas establecidos en el Reglamento de Agua de Rubillón) en CAIXANOVA (Doade), Código CC.: 2080 0298 6 3 0040004000, durante los meses de Julio y Agosto.


Por último se recuerda que hay una pequeña cuenta pendiente de Luís Caramés desde Febrero de 2004, relacionada con el agua del Suido, que no está muy clara, aunque proponemos que si se adeuda hay que pagarla. No se plantean otros problemas dignos de consideración.


No habiendo mas asuntos importantes que tratar y siendo las veinte y una treinta horas del día antes señalado, se da por terminada la Asamblea anual, de la que doy fé.

     

Suido: Depósito 4

Suido: "Puzo"

Fonte do Toxo con los Iglesias

       
     
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE RUBILLÓN (Avión)

Código de Identificación Fiscal: G32328650

Inscripción da Asociación: nº 2004/007835-1(OU)

DNI Presidente: 35.520.448 R


JUNTA DIRECTIVA


PRESIDENTE
Manuel Pérez Sixto

 

VICEPRESIDENTE
Manuel Martínez Amaro

 

SECRETARIO
Jaime Iglesias Cendón

 

TESORERO
Manuel Carreiro Justo

 

VOCALES
Benito Martínez Justo*
Jaime Estévez Ogando
Manuel Iglesias Cendón
Valeriano Cerdeira Candedo

 

*Representado


Rubillón, 9 de Agosto de 2006


ACTA nº 2 / 2006


En Rubillón, siendo las veinte horas del día 9 de Agosto del año dos mil seis, se celebró la Asamblea Xeral en el Centro Socio-Cultural de Rubillón (antigua casa-escuela), con la asistencia de más de 25 vecinos, para tratar la seguiente,


ORDEN DEL DÍA


Punto 1.- Lectura del Acta del día uno de Julio de 2006 y su aprobación si procede.


El Secretario da lectura del Acta, que se aprueba por unanimidad.

Punto 2.- Informe del Presidente sobre la entrevista del carnicero de Doade.


El carnicero fué visitado en Doade, pero no demostró interés por su propuesta de alquilar las fincas de Rubillón y por éllo se zanja el supuesto proyecto.

Punto 3.- Presentación de la lista de los miembros de la AVR.


El Tesorero da lectura a la relación de los socios que pagaron la cuota anual del año 2005. Del año 2006 hasta el día de hoy, solo pagaron 14, pero les queda tiempo hasta finales de septiembre. Se comenta y se acuerda que el mantenimiento del agua del Suido es de 25 € / año, aunque no la usen y los que tengan y hayan pagado dos cuotas de entrada, pagarán por un solo vecino.

Punto 4.- Elección de los tres miembros de la comisión de aguas de la AVR.


Como es durante el verano, cuando surgen los problemas del agua y hay mas gente en Rubillón, se eligen responsable de la Comisión de Aguas a José Durán Barros, Jaime Estevez Ogando y a José Manuel Merelles Montes, por unanimidad. En su ausencia se hará cargo la Junta Directiva de la Asociación de Veciños de Rubillón.

Punto 5.- Hacer una relación de los principales proyectos anuales de la AVR y sus prioridades.


Carreiro e Iglesias explican que durante el verano, para uso doméstico y jardines necesitamos mas agua. Que los Servicios de incendios pueden solicitar nuestra agua del Suido y por otra parte la Confederación hidroeléctrica gallega, puede limitar nuestras necesidades en el futuro. Estas circunstancias motivan que un proyecto prioritario es llevar a cabo cuanto antes la ampliación de la traída de aguas del Suido, aprovechando al. menos, los dos manantiales que fueron seleccionados en septiembre del año pasado. Como disponemos de dos presupuestos, que oscilan entre los 15.000 y 20.000 Euros y todos los asistentes comprenden y aceptan esta ampliación, se intentará adjudicar la obra el mes de Agosto para empezar en Septiembre, por ser la fecha de mas sequía, siempre que contemos con la aportación adecuada de los socios-veciños.

Tomando como base estos dos presupuestos y la relación de Socios del agua del Suido, se acuerda


Aportar para el total de las obras, 500 Euros (85.000 pts.) / socio,

que se deben pagar entre agosto y septiembre, en la única cuenta corriente de Caixanova de Doade, nº 2080.0298.6.3.00440004000, con independencia de la cuota anual, para realizar las obras cuanto antes. También hay que incluir los gastos de las tasas de la solicitud en el Aymto. de Avión y en la Confederación hidroeléctrica.


Punto 6.- Página www.rubillóndeavión.com. Dominio, Alojamiento y mantenimiento anual.

El Secretario J. Iglesias le indica que está preparando un Sitio Web de Internet, que se llamará www.rubillondeavion.com, que contiene más de 90 Páginas Web sobre la etnografía y forma de vida en Rubillón desde 1925 a 1960, que se agrupan en 21 Secciones sobre:


Rubillón de Avión, Geografía, Historia, Casas Campesinas, Comunidad de bienes, Viviendas campesinas, Viviendas actuales, Barrios de Rubillón, Agricultura, Ganadería, Gente, Tradición, Fiesta-ocio, Emigración, Turismo, Asociación de vecinos, Álbum de fotos, Noticias, Enlaces, Visitas y Publicidad.


Se integran más de 1000 fotos que reflejarán las casas, tipos de cultivos (maiz, centeno, patatas, etc.), la ganadería (vacas, cabras, etc.), oficios de la época, etc., para lo que pido datos, fotos y colaboración de todos los vecinos. De esta manera nuestros hijos, nietos y vecinos, a través de Internet, podrán conocer desde aquí y en el extranjero, como se vivía en Rubillón antes y ahora


Con independencia del trabajo y gastos personales que ofrezco gratuitamente, tenemos los del "Dominio, Alojamiento y Mantenimiento anual", que oscilan entre 30.000 pts. (200 €) y 50.000 pts. (350 €). Por unanimidad se acepta esta solicitud.


Punto 7.- Ruegos y preguntas.


El Tesorero Carreiro nos indica la necesidad de incluír en el presupuesto de la traida de aguas, una pequeña cubierta sobre la la llave de acceso en el tanque de agua en el Areado. Antes de finales del año 2006, se enviará a todos los vecinos esta Acta acompañada de una Carta, recordando la cuota de 25 Euros de mantenimiento anual y la cuota extraordinaria de 500 Euros para las obras de ampliación de manantiales de la traida de agua del Suido, para todos los veciños que tengan entrada en su casa vivienda.

No habiendo mas asuntos importantes que tratar y siendo las veinte y una treinta horas del día antes señalado, se da por terminada la Asamblea anual, de la que doy fé.Vº.Bº. El Presidente ...................El Secretario
Manuel Pérez Sixto
...................Jaime Iglesias Cendón

     
       

Dn. Eduardo Cela. Recuerdo de un Maestro de Rubillón. 1942