Rubillón es un núcleo de población, que junto con Acebedo y Liñares constituye la parroquia de Baiste, del Aymto. de Avión, que pertenece a Ribadavia, como capital de la Comarca del Ribeiro y a la Provincia de Ourense.


*Haga "clic" sobre las fotos para ampliarlas

 

1.- ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE RUBILLÓN

 

Acta nº 1/2011


            O día 1 de Xullo de 2011 os Veciños de Rubillón convocados legalmente polo Presidente da Asociación, D. Delmiro Pérez Merelles, segundo o establecido nos Estatutos e na legalidade vixente, reuníronse en Asamblea Xeral no Centro Cultural “Manuel Justo Amaro” de Rubillón, para trata-los seguintes.

Puntos do Día:

            1.- Lectura da Acta anterior e a súa aprobación se procede. Os veciños de Rubillón aprobaron de xeito unánime a Acta da anterior Xuntanza.

            2.- Informe do Presidente e Secretario.

            O Secretario informou á Asamblea que as obras do “Garaxe do Comercio” están paralizadas por Patrimonio (Xunta de Galicia). Esperando que ésta paralización dure pouco tempo.

            3.- Situación Económica e Domiciliación Bancaria.

          A Asesoría informa que se pagaron toda-las cuotas do ano pasado e que as cuotas deste ano pagáronas 18 veciños, datos da conta bancaria ata a data da reunión da Asamblea.

Informase tamén da obriga de paga-las cuotas e que hai veciños que pagaron todo-los atrasos que tiñan pendentes, estando así a mayoría dos veciños ao corrente coa Comunidade.

Lembrase ós veciños de fagan o ingreso da cuota antes da reunión da Asamblea. Podéndose presentar as contas anuais con todo-los ingresos feitos e ordear o gasto para o exercicio económico correspondente. Aconsellando que o mellor e darlle autorización á Asesoria Davianco para que dende a Conta da Comunidade fagan os cargos na conta de cada asociado da cuota que lle corresponde (previa orden do Tesoreiro). Deste xeito facilitarase o traballo da Tesoreria da Comunidade.

O Secretario informa do custo do mantemento da Páxina Web da Comunidade (www.rubillon.com), da necesidade de realizar remodelacións de enlaces (290,25 €), novos aloxamientos para actualiza-la páxina (169,92 €) e a necesidade de cambiar de servidor polos problemas existentes nel. Traballo que desenvolverá D. Jaime Iglesias Cendón, como o ven facendo dende fai tempo.

 

O custo destes traballos ascenderan a uns 480,17 € este ano.

O Tesoreiro dá as contas dó exercicio 2010-2011:

 

Saldo da Conta a 01/08/2010                                              218,06 €

                        Ingresos a 31/12/2010                                   195,00 €

                        Gastos a 31/12/2010                          -57,66 €

                                   Electricidade                                      42.66 €

                                   Comisións Bcas                                 15,00 €

 

Saldo da Conta a 31/12/2010                                              355,40 €

                        Ingresos ata 1/07/2011                                  255,00 €

                        Gastos ata 1/07/2011                         -50,27 €

                                   Electricidade                                      50,27 €

 

Saldo da Conta a 01/07/2011                                              560,13 €

 

            4.- Estudio topográfico do Monte Foral de Rubillón. Marcos. Aprobación do plan de actuación e rexistro dos novos lindes do Monte Foral. Venta de Piños.

            A Xunta Rectora informa que aínda non remataron as conversas coas Comunidades de Montes Limítrofes, polo tanto, aínda non se pode levar a cabo estes proxectos. Espérase que en breve se teña novas a este respecto.

           5.- Dimisión do Secretario Jaime Iglesias Cendón y nomeamento do proposto. Relacións entre as tres Comunidades de Rubillón.

            O Secretario informa da súa dimisión nas súas función na Xunta Rectora da Asociación, polo tanto da necesidade de nomear a un novo Secretario.

A Asamblea tras deliberar sobre este asunto, decide nomear como novo Secretario da Asociación de Veciños de Rubillón a D. José Manuel Merelles Montes, que acepta e asume as funcións do seu cargo.

            6.- Rogos e Preguntas.

            A requerimento dun veciño fálase da necesidade de seguir recuperando as costumes da xente de Rubillón noutros tempos. E fálase de organiza-la festa deste ano coma a do ano pasado, intentando recupera-la “Ruta do Champán” cun Gaiteiro recorrendo o pobo. Ademaís de intentar organizar a Comida Comunitaria que se facía en tempos na Carballeira de Rubillón coa presencia de todo-los veciños.

            Sen maís acordos, conclue a Asamblea Xeral da Asociación dos Veciños de Rubillón a 17:30 horas do día 1 de Xulio de 2011.

 

Vº Bº O Presidente                                              O Secretario en Funcións

 D. Delmiro Pérez Merelles                          D. Jaime Iglesias Cendón

 

            O Secretario Entrante     D. José Manuel Merelles Montes

 

2.- HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN Y COMUNIDADES:

 

Comentarios de Jaime Iglesias Cendón, para el ACTA tras la lectura del 30.6.11

 

1973. Creación de la Comunidad de Montes y en 2006 su renovación para evitar su desaparición.

2004.  Creación de la Asociación de Veciños de Rubillón.

2006.  Creación de la Comunidad de Usuarios de Aguas

2010. Contratación de la Gestoría Administrativa ALLIANZ en  Doade, para la continuidad.

 

Jaime Iglesias, siendo uno de los fundadores de la A. de Veciños y de la C. de Usuarios de Aguas, actúa desde 2004 como Secretario de cada una de las Asociaciones, cesando de la de Aguas en 2010 a favor de Elvira Martínez Fernández y en 2011 la de Veciños a favor de Pepe Merelles Montes y en 30.6.2012 cesa en la de Montes. Esta evolución da madurez a las Asociaciones, bajo la esperanza de que se incorpore la juventud con ilusión y con la ayuda de la Gestoría que incorporamos en 2010. Siento no solucionar definitivamente los Lindes del Monte Foral de Rubillón, pero con personas sin criterio ni responsabilidad, no se puede negociar año tras año, pero quedamos en el buen camino.

 

Lo importante es el cumplimiento de los Estatutos y Normas establecidas en las Asambleas, colaborando todos económica y socialmente con las Asociaciones y Comunidades, si queremos mantener viva la Comunidad de Bienes de Rubillón. Esta claro que sin Agua y sin los posibles recursos de los Montes bajo la coordinación de la Asociación de Veciños y sin este Centro Social, Rubillón desaparece progresivamente en menos de 20 años. Solo se mantendrá si contamos con el apoyo de los jóvenes emigrados en México y residentes en Pontevedra y Vigo, que tienen la obligación moral de corresponder a sus predecesores y a todos los que con mayor o menor sacrificio conseguimos que Rubillón sea acogedor para todos.

 

 

 3.- RECOMENDACIONES PARA QUE FUNCIONEN LAS ASOCIACIONES

 

Jaime Iglesias Cendón, todavía en calidad de Secretario de la Comunidad de Montes, considera que las Asociaciones y Comunidades para que perduren deben someterse a sus estatutos y a unas normas de funcionamiento que las distintas directivas  deben cumplir, siempre coordinadas por la Asociación de Veciños de Rubillón y la colaboración de la Gestoría que debe perseguir con rigor las posibles demoras en el cumplimiento de estas normas.

 

*Fecha de las Asambleas: Celebrarla el último sábado de Junio, tal como se estableció hace 6 años, para que esté en el recuerdo de todos, contar con la asistencia de los emigrados y colaborar en la organización de la fiesta patronal de Rubillón “Virxen de Libramento” y “Virxen de Guadalupe“, que se celebra el 23 de Junio.

 

*Convocatorias: La Anual debe distribuirse antes del 15 de Junio con la firma de la Gestoría, previo recordatorio de los puntos a tratar y aceptación de los respectivos Secretarios y/o Presidentes. Pueden existir otras convocatorias de Asambleas complementarias o excepcionales durante al año.

 

*Actas de las Asambleas: En su Portada constarán los nombres de la Junta Directiva. En la Orden del Día deben figurar todos los Puntos a tratar, así como la hora de comienzo y finalización de la Asamblea. La Recepción de las Actas debe ser a finales de Julio para los directivos, salvo si hay otra asamblea antes y los Socios un mes antes de la Asamblea para que puedan informarse o bien antes si se dispone de correo electrónico.

 

*Direcciones: Los Gestores deben disponer no solo de la direcciones de los vecinos de Rubillón, sino de las que tienen los Asociados en las ciudades gallegas, incluyendo su domicilio, su telf. y su e-mail, para poder informar del Acta cuanto antes, en base a la legalidad y sin gastos.

 

*Cobro Anual: Se debe hacer antes del 15 de Junio para que la Gestoría disponga del balance económico anual y la Directiva pueda presentar a los Asociados sus gastos y sus proyectos. Los Socios deben autorizar por escrito el cobro bancario a la Gestoría, para su actualización semestral y anual y los pagos de rutina bajo la autorización del Tesorero. Actualización de los Pagos Pendientes a Jaime Iglesias Cendón de 1075 € de los gastos ocasionados por la www.rubillon.es, asi como de la actualización anual de la página web.

 

*Directivos: Debemos continuar con un Presidente, Secretario, Tesorero y un Vocal. Las actividades de los tres últimos van recayendo en la Gestoría. El Presidente de la Asociación de Veciños deberá coordinar las Comunidades de Montes y Usuarios de Aguas, salvo previa delegación.

 

*www.Rubillón.es: Nuestra Página Web debe continuar y simbolizar lo que fueron nuestros antecesores que con su lucha como agricultores, ganaderos y a partir de los años 50 con el sacrificio de la emigración, para que muchos de nosotros alcanzáramos un mejor nivel de vida económica, cultural y social y esta vía de comunicación debe servir para mantener la unidad, informando de nuestras actividades sociales, con preferencia las que se desarrollan durante  los veranos. La Asociación de Veciños de Rubillón, se hará cargo del pago de mantenimiento y actualización anual de la Pág. Web de Rubillón, por lo que estos gastos que ocasione la www.rubillon.es, deben estar domiciliados.

 *Transferir 146.62€ de la CUENTA de Caixanova de Vigo siendo titular Jaime Iglesias Cendón, a la cc. de la Asociación de Veciños de Rubillón en Doade, para el pago de mantenimiento y actualización anual de la Pág. Web de Rubillón. Dar de baja la cartilla en Vigo y domiciliar los gastos ocasionados de la www.rubillon.es

 

*Directivos actuales:

 

  A. VECIÑOS: Presi. DELMIRO P.       Secre.   J. M. Merelles,                  Tesorero      Carreiro

  C. MONTES:     “     PEPE AMARO         “      Jaime Iglesias                         “          Carreiro

  C. AGUAS:        “     PEPE AMARO        “      Elvira Martínez Fernández          “          Carreiro